xxxcom xxxhotvideo www hindi sex teen porn xmovie full porno gratis pornomaniac bestwap sex
การจัดการความรู้

การจัดการความรู้

รายละเอียด
หมวด: การจัดการความรู้
เผยแพร่เมื่อ วันเสาร์, 10 พฤษภาคม 2557 03:09
เขียนโดย Admin
ฮิต: 2018

แผนการจัดการความรู้

ลำดับ การจัดการความรู้ หมายเหตุ
1 คู่มือการจัดการความรู้  
2 แผนการจัดการความรู้  
3 แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560  
4 แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2561  
5 แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2562  
6 แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2563
 

 

ฐานข้อมูลการจัดการความรู้

     ลำดับ    ฐานข้อมูลการจัดการความรู้

     ปี

การศึกษา          

1 ผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2554
2 ผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2554
3 ผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ 2554
4 รายงานสรุปผลการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย 2554
5 องค์ความรู้ที่ได้จากการสัมมนาเทคนิคการทำผลงานทางวิชาการสำหรับวิชาชีพครู 2555
6 รายงานสรุปผลการรวบรวมคัดเลือก วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย 2555
7 องค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ 2555
8 องค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การผลิตงานวิจัยเชิงคุณภาพ 2555
9 องค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง มคอ 3 และ มคอ 5 2555
10 แนวปฏิบัติที่ดี(Best Practice) เรื่อง มคอ.3 และ มคอ.5 2555
11 แนวปฏิบัติที่ดี(Best Practice) เรื่อง การผลิตงานวิจัยเชิงคุณภาพ 2555
12 รายงานสรุปผลการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย 2556
13 องค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการ เรื่องวัฒนธรรมอาเซียน 2556
14 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่องการจัดการความรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คู่มือการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2556
15 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การทำวิจัยในชั้นเรียน คู่มือการวิจัยในชั้นเรียน 2556
16 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การออกแบบการวิจัย 2559
17 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่องการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 4.0 2559
18 แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการวิจัยและพัฒนา 2559
19 แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2560
20 แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ 2560
21 แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการจัดการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) 2561
22 แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องห้องเรียนแห่งคุณภาพ (Quality Classroom) 2561
23 แนวปฏิบัติที่ดี-การจัดการเรียนการสอน-On-line-ในระดับบัณฑิตศึกษา 2563
24 แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการเรียนรู้การวิจัยกรณีศึกษา 2563