ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

รายละเอียด

•  ผลการประเมินภายใน   

ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2553

 

•  ผลการประเมินภายนอก   

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 27-28 มีนาคม 2556
   
© Copyright © 2014.Ratchathani University. All Rights Reserved.