xxxcom xxxhotvideo www hindi sex teen porn xmovie full porno gratis pornomaniac bestwap sex
งานวิจัยปี 2556

งานวิจัยปี 2556

รายละเอียด


ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

ปีการศึกษา 2556

ลำดับ เอกสารเผยแพร่ ปี
1 ทัศนคติและความคาดหวังต่อบทบาทอาจารย์ผู้สอนของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย 2557
2 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี 2557
3 บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี 2557
4 ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี (วารสาร) 2557
5 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา 2557
6 ประสิทธิภาพการให้บริการเรื่องเทคนิคการทำผลงานทางวิชาการสำหรับวิชาชีพครูของข้าราชการครูและบุคลากรทางาการศึกษา 2557
7 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการเลือกบริโภคอาหารบุฟเฟต์ในจังหวัดอุบลราชธานี 2557
8 การเพิ่มประสิทธิผลในการสอนวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม 2557
9 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาไมโครโปรเซสเซอร์ 2557
10 ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2557
11 A Study of Self-Practice Base on the Sufficiency Economy Philosophy of the Postgraduates at Ratchathani University. 2557
12 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและโรงเรียนในด้านการจัดการศึกษา กรณี โรงเรียนเทศบาล 4 2557
13 ศึกษาความต้องการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู 2557
14 แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2557
15 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2557
   
© Copyright © 2014.Ratchathani University. All Rights Reserved.