xxxcom xxxhotvideo www hindi sex teen porn xmovie full porno gratis pornomaniac bestwap sex
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง วัฒนธรรมอาเซียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง วัฒนธรรมอาเซียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รายละเอียด

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจพัฒนาทางด้านวิชาการทางด้านครู เข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “วัฒนธรรมอาเซียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา” โดยกำหนดการอบรมในวันที่ 22กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นการจัดงานของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 34 และ รุ่น 35

   
© Copyright © 2014.Ratchathani University. All Rights Reserved.