หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รายละเอียด

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

แนะนำหลักสูตร


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย          หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ภาษาอังกฤษ      Doctor of Education Program in Educational Administration

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)        ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)         ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)    Doctor of Education (Educational Administration)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)     Ed.D. (Educational Administration)

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร      

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือ ก.พ. รับรอง โดยสอบไล่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50 (หรือเทียบเท่า) ถ้าคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 3.50 ต้องมีผลงานทางวิชาการที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษายอมรับหรือมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือ การบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. เป็นผู้มีความประพฤติดี

3. ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา

 

1. ผู้เข้าศึกษาจะต้องเสนอโครงการวิจัยและผ่านการสอบ

2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ไม่มีคุณวุฒิปริญญาโทด้านครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือบริหารการศึกษา จะต้องศึกษาเพิ่มเติมในรายวิชาเสริมพื้นฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดย ไม่นับหน่วยกิต

3. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต้องรับการทดสอบความรู้ความสามารถพื้นฐาน ด้านภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ หากสอบไม่ผ่านวิชาใดจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยไม่นับหน่วยกิต

 

ระยะเวลาการศึกษา

นักศึกษาต้องศึกษาตามหลักสูตร อย่างน้อย 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปีการศึกษานับแต่วันเปิดภาค การศึกษาแรกที่เข้าเป็นนักศึกษา

การรับสมัคร          เปิดรับสมัครแล้ว!!

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 045-319900 ต่อ 118

   
© Copyright © 2014.Ratchathani University. All Rights Reserved.