xxxcom xxxhotvideo www hindi sex teen porn xmovie full porno gratis pornomaniac bestwap sex
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

รายละเอียด

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

แนะนำหลักสูตร


 

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา  การบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ Master  of  Education  Program  in  Educational  Administration
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ศษ.ม.  (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master  of  Education  (Educational  Administration)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) M.Ed.  (Educational  Administration)
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า  จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ หรือสถาบัน การศึกษาจากต่างประเทศ  ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  หรือ ก.พ. รับรอง  ที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.20  ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี และคณะกรรมการประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชธานี  พิจารณาแล้วเห็นควรรับเข้าศึกษา

2. เป็นผู้มีความประพฤติดี

3. ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา

1. ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือก โดยการสอนวิชาหลักการบริหารทั่วไป หรือสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้แล้ว  จะต้องสอบความรู้พื้นฐาน  วิชาภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ถ้าไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  จะต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 
ระยะเวลาการศึกษา

นักศึกษาต้องศึกษาตามหลักสูตร  ไม่เกิน  5  ปีการศึกษา  นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าเป็นนักศึกษา

สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตมา  ต้องศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย  1  ปี  แต่ไม่เกิน  5  ปี
 
การรับสมัคร

เปิดแล้ววันนี้!! จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน

ติดต่อสอบถาม 045-319900 ต่อ 118

   
© Copyright © 2014.Ratchathani University. All Rights Reserved.