xxxcom xxxhotvideo www hindi sex teen porn xmovie full porno gratis pornomaniac bestwap sex
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

รายละเอียด

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

แนะนำหลักสูตร


 

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ Master of Education Program in Early Childhood Education
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ศษ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Education (Early Childhood Education)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) M.Ed. (Early Childhood Education)
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยหรือเทียบเท่า

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาอื่นต้องมีประสบการณ์การ

     ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยไม่น้อยกว่า ๑ ปี

3. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานีกำหนดหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา

1. ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือก โดยการสอนวิชาหลักการบริหารทั่วไป หรือสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้แล้ว  จะต้องสอบความรู้พื้นฐาน  วิชาภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์

ถ้าไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะต้องลงทะเบียนเรียน  2  วิชาดังกล่าว
 
ระยะเวลาการศึกษา

เป็นระบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษา  แบ่งออกเป็น  2  ภาคการศึกษาปกติ     1  ภาคการศึกษาปกติ   มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  และอาจมีการศึกษาภาคฤดูร้อน  โดยกำหนดระยะเวลาการศึกษาและจำนวนหน่วยกิตให้เทียบเคียงกับภาคการศึกษาปกติ

 
การรับสมัคร

เปิดแล้ววันนี้!! จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน

ติดต่อสอบถาม 045-319900 ต่อ 118

   
© Copyright © 2014.Ratchathani University. All Rights Reserved.