หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

รายละเอียด

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

แนะนำหลักสูตร


 

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ภาษาอังกฤษ Master  of  Education  Program  in  Curriculum  and  Instruction
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (หลักสูตรและการสอน)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ศษ.ม.  (หลักสูตรและการสอน)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master  of  Education  (Curriculum  and  Instruction)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) M.Ed.  (Curriculum  and  Instruction)
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า  จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ หรือสถาบัน การศึกษาจากต่างประเทศ  ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  หรือ ก.พ. รับรอง

2. เป็นผู้มีความประพฤติดี

3. ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา

1. ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือก โดยการสอนวิชาหลักการบริหารทั่วไป หรือสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้แล้ว  จะต้องสอบความรู้พื้นฐาน  วิชาภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์

ถ้าไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะต้องลงทะเบียนเรียน  2  วิชาดังกล่าว
 
ระยะเวลาการศึกษา

ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาค   ใน 1  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคฤดูร้อน  โดยแต่ละภาคการศึกษาปกติ  มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า  15  สัปดาห์  ส่วนภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า  8  สัปดาห์ และจำนวนชั่วโมงเรียนเท่ากับภาคการศึกษาปกติ

 
การรับสมัคร

เปิดแล้ววันนี้!! จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน

ติดต่อสอบถาม 045-319900 ต่อ 118

   
© Copyright © 2014.Ratchathani University. All Rights Reserved.