xxxcom xxxhotvideo www hindi sex teen porn xmovie full porno gratis pornomaniac bestwap sex
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

รายละเอียด

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

แนะนำหลักสูตร


 

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ Master  of  Laws Program
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) น.ม.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master  of  Laws
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) LL.M.
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

2. ไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรค  หรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง  โรคพิษสุราเรื้อรัง  หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาซึ่งแพทย์มีความเห็นว่าไม่สามารถเข้าศึกษาต่อได้

3. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดมาก่อนเพราะผิดวินัย

4. ไม่เคยต้องโทษจำคุก  เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

5. มีผู้รับรองและมีภูมิลำเนาที่พักเป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้

 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา

-

 
ระยะเวลาการศึกษา

การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษา  แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ   1  ภาคการศึกษาปกติ  มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  และอาจมีการศึกษาภาคฤดูร้อนอีก 1 ภาคการศึกษา  โดยมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์

 
การรับสมัคร

เปิดแล้ววันนี้!! จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน

ติดต่อสอบถาม 045-319900 ต่อ 118

   
© Copyright © 2014.Ratchathani University. All Rights Reserved.