หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

รายละเอียด

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

แนะนำหลักสูตร


 

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ Master  of  Laws Program
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) น.ม.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master  of  Laws
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) LL.M.
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

2. ไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรค  หรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง  โรคพิษสุราเรื้อรัง  หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาซึ่งแพทย์มีความเห็นว่าไม่สามารถเข้าศึกษาต่อได้

3. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดมาก่อนเพราะผิดวินัย

4. ไม่เคยต้องโทษจำคุก  เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

5. มีผู้รับรองและมีภูมิลำเนาที่พักเป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้

 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา

-

 
ระยะเวลาการศึกษา

การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษา  แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ   1  ภาคการศึกษาปกติ  มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  และอาจมีการศึกษาภาคฤดูร้อนอีก 1 ภาคการศึกษา  โดยมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์

 
การรับสมัคร

เปิดแล้ววันนี้!! จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน

ติดต่อสอบถาม 045-319900 ต่อ 118

   
© Copyright © 2014.Ratchathani University. All Rights Reserved.