xxxcom xxxhotvideo www hindi sex teen porn xmovie full porno gratis pornomaniac bestwap sex
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

รายละเอียด
หมวด: หลักสูตรที่เปิดสอน
เผยแพร่เมื่อ วันเสาร์, 10 พฤษภาคม 2557 02:48
เขียนโดย grad@dmin
ฮิต: 3297

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

แนะนำหลักสูตร


 

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

ภาษาอังกฤษ Master of Public Administration Program in Local Government
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) รป.ม. (การปกครองท้องถิ่น)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Public Administration (Local Government)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) M.P.A. (Local Government)
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

2. เป็นผู้ที่เคยปฏิบัติงานด้านชุมชนและท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ 2.20 ขึ้นไป หรือด้วยความเห็นชอบของผู้อำนวยการหลักสูตร

 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา

-

 
ระยะเวลาการศึกษา

เป็นระบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษา  แบ่งออกเป็น 2  ภาคการศึกษาปกติ 1  ภาค การศึกษาปกติ   มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  และอาจมีการศึกษาภาคฤดูร้อน  โดยกำหนดระยะเวลาการศึกษาและจำนวนหน่วยกิตให้เทียบเคียงกับภาคการศึกษาปกติ

 
การรับสมัคร

เปิดแล้ววันนี้!! จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน

ติดต่อสอบถาม 045-319900 ต่อ 118