xxxcom xxxhotvideo www hindi sex teen porn xmovie full porno gratis pornomaniac bestwap sex
แนะนำบัณฑิตวิทยาลัย

แนะนำบัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียด
หมวด: เกี่ยวกับองค์กร
เผยแพร่เมื่อ วันเสาร์, 10 พฤษภาคม 2557 01:35
เขียนโดย grad@dmin
ฮิต: 4649

 ประวัติ

             บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชธานี  เปิดการเรียนการสอนใน 3 ระดับคือ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  บัณฑิตศึกษาและดุษฎีบัณฑิตโดยมีความมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการบริหาร  มีโลกทัศน์กว้างไกลและลุ่มลึก  มีคุณภาพสูงทั้งด้านวิชาการ  วิชาชีพ  และคุณธรรม  เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติทั้งทางด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  ให้เจริญรุ่งเรือง  ยั่งยืนตลอดไป

ปณิธาน

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารจัดการ  เป็นองค์กรแห่งอนาคตเพื่อมิติใหม่ทางการศึกษา  ส่งเสริม  ประสานงาน  สนับสนุน  กำกับ ติดตามในการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นสากล  ด้วยการพัฒนาจากภูมิปัญญาไทย  เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของสังคม

วัตถุประสงค์

1.เป็นองค์กรในการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

2.เป็นองค์กรกำกับดูแลมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
   และเป็น สากล

3.เป็นองค์กรส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา และการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา