ปรัชญา/พันธกิจ/วิสัยทัศน์

รายละเอียด
หมวด: เกี่ยวกับองค์กร
เผยแพร่เมื่อ วันเสาร์, 10 พฤษภาคม 2557 01:57
เขียนโดย padungkiat
ฮิต: 1715

ปรัชญา 

คารวธรรม  สามัคคีธรรม  ปัญญาธรรม

 
วิสัยทัศน์

 เป็นองค์กรชั้นนำ  ยึดมั่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  รักษาความเป็นไทยใฝ่สากล  บริหารจัดการเชิงรุก

พันธกิจ

สนับสนุนการผลิตบัณฑิต ที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี  ที่มีคุณภาพทั้งความรู้คู่คุณธรรม