ปรัชญา/พันธกิจ/วิสัยทัศน์

ปรัชญา 

คารวธรรม  สามัคคีธรรม  ปัญญาธรรม

 
วิสัยทัศน์

 เป็นองค์กรชั้นนำ  ยึดมั่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  รักษาความเป็นไทยใฝ่สากล  บริหารจัดการเชิงรุก

พันธกิจ

สนับสนุนการผลิตบัณฑิต ที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี  ที่มีคุณภาพทั้งความรู้คู่คุณธรรม

 

   
© Copyright © 2014.Ratchathani University. All Rights Reserved.