การสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอน 2

ประกาศโดย มหาวิทยาลัยราชธานี


กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัย "การสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอน 2"

 

การสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอน 2
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และสาขาการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ใน วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. -12.00 น.

                         ตารางกิจกรรม

เวลา กิจกรรม

08.00 น. - 08.30 น

ลงทะเบียน

08.30 น. - 09.00 น

พิธีเปิดและบรรยายสัมมนาระหว่างนิกปฏิบัติการสอน 2 โดย ผศ.ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

09.00 น. - 10.00 น

นักศึกษาแต่ละสายการนิเทศเสนอปัญหาและแนวทางการพัฒนา

10.00 น. - 11.00 น.

สรุปปัญหาและแนวทางการพัฒนาและประเบินผลการสัมมนา

11.00 น. - 12.00 น.

ปิดการสัมมนาระหว่างผักปฏิบัติการสอน 2


สภาพปัญหา
การสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอน 2  เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษามารายงานสะท้อนปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของตน ช่วยให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้มองเห็นปัญหา มีวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน

จากสภาพปัญหาที่นักศึกษาได้กล่าวไว้โดยรวม 
          1. นักเรียนบางคนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม เนื่องจากความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน 
          2. นักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียน 
          3. นักเรียนบางคนไม่ตั้งใจทำงานและไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 
          4. การสอน On site นักเรียนมักมีข้ออ้างในการเรียนเช่นไม่มีอุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด หนังสือ หรือ แบบฝึกหัด หรือ ลืมเอากลับบ้านไปด้วย
          5. นักเรียนไม่เข้าเรียน 100 %เนื่องจากผู้ปกครองยังไม่มั่นใจสถานการณ์ในปัจจุบัน นักเรียนจะติดมือถือเนื่องจากสถานการณ์โควดิจากเทอมที่ผ่านมาไม่ค่อยเรียน 
          6. นักเรียนไม่ส่งการบ้าน หรือชิ้นงานที่มอบหมายให้

แนวทางพัฒนา
          1. ครูใช้วิธีการ เข้าไปพูดคุย สร้างสัมพันธภาพกับนักเรียน เพื่อให้เด็กเกิดความไว้ใจ และหากิจกรรมใหม่ๆ มาสอดแทรกเข้าในบทเรียน เพื่อไม่ให้เด็ก รู้สึกเบื่อหน่ายและเด็กมีความรู้สึกว่าอยากจะมาเรียนกับเรา
          2. หากิจกรรมให้นักเรียนทำหรือเกมให้นักเรียนเล่นก่อนเข้าสู่บทเรียน
          3. ครูพยายามเรียกชื่อให้ตอบคำถามบ่อยๆเพื่อเป็นการกระตุ้นนักเรียน
          4. ให้นักเรียนทำใบงานในส่วนที่ทำได้ก่อน ส่วนไหนที่ไม่เข้าใจในการรับใบงาน ครั้งต่อไปค่อยนำมาถามคุณครู
          5. เพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อนที่อยู่บ้านใกล้กันทำงานด้วยกัน ให้คำปรึกษากัน
          6. ผู้สอนมุ่งเน้นการให้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งค้นคว้าที่หลากหลาย
          7. การเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียน 1/2565 ของโรงเรียนอยู่ในรูปแบบ on-site ทางโรงเรียนได้ มีการวัดอุณหภูมิใส่แมสล้างมือและจัดนักเรียนไม่ใหเ้กิน 20คน/ห้อง มีการจัดการสอนที่หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของระดับชั้น ช่วงเปิดเทอมนักเรียนมาเรียนตามปกติหลังจากนั้นมีโควิดสายพันธุ์ใหม่เข้ามาจึง ทำให้นักเรียนเปลี่ยนแปลง จัดการเรียนการสอนแบบ On Hand, On Site มีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
          8. ครูสร้างแรงจูงใจขึ้น เช่น เกม ครูนำเกมเข้ามาใช้ ในการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น 
          9. ครูอธิบายงานอย่างละเอียด และเข้าใจงานมากขึ้น
         10. ครูย่องาน ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียน


หน้าที่นักศึกษาต้องปฎิบัติในการปฏิบัติการสอน

1. การสอน 
          - วิชาที่สอน  ชั้นที่สอน  จำนวน  ชั่วโมงที่สอน 
          - การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้   มีจำนวนกี่แผน    
          - การสอนได้ใช้วิธีสอนแบบใดบ้าง มีสื่อ (นวัตกรรม) มีขั้นตอนการสอนแต่ละแบบอย่างไร 

2. การวิจัยในชั้นเรียน 
การปฏิบัติการสอน 2
          - การวิจัยที่เป็นทางการ
          - ชื่อหัวข้อวิจัย 
               ความก้าวหน้าในการทำวิจัย
                    1) ทำเสร็จแล้ว 5 บท
                    2) ทำเสร็จแล้ว 3 บท หรือกำลังทำบทที่ 4 (แนบไฟล์ความก้าวหน้าในการทำวิจัย)

3. โครงการพัฒนา  ชื่อโครงการ  ความก้าวหน้าในการจัดทำโครงการพัฒนา
          - โครงการที่ทำเสร็จแล้ว
          - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

4. สื่อ นวัตกรรม  ทำสื่อนวัตกรรมอะไร
          - สื่อ นวัตกรรม ที่ทำเสร็จแล้ว 
          - สื่อ นวัตกรรม ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
          - ถ้าทำเสร็จแล้ว รายงานผลการดำเนินการสร้าง สื่อนวัตกรรม

5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ชื่องาน จำนวน……ชั่วโมงเนื้อหาย่อย

ไม่มีเนื้อหา

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม

สมัครเรียน  
045-319900 : 113