กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัย “การสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอน 2”

ประกาศโดย มหาวิทยาลัยราชธานี


กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัย

“การสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอน 2”

 

จากพิธีเปิดงานของ จากท่านคณบดี 
●    ข่าวดีจากการบรรยายของคณบดี เกี่ยวกับ แนวทางการได้รับใบประกอบวิชาชีพครู (24 ส.ค.2565) ผู้ที่เรียนสำเร็จการศึกษาจากครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาวิชาชีพครู ไม่ต้องสอบเพื่อขอรับในอนุญาตประกอบวิชาชีพ

สภาพปัญหา
การสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอน 2  เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษามารายงานสะท้อนปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของตน ช่วยให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้มองเห็นปัญหา มีวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน
    จากสภาพปัญหาที่นักศึกษาได้กล่าวไว้โดยร่วมไว้ว่า
    1.นักเรียนบางคนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม เนื่องจากความ แตกต่างระหว่างบุคคลของ นักเรียน 
    2.นักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียน 
    3.นักเรียนบางคนไม่ตั้งใจทำงานและไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 
    4. การสอน On site นักเรียนมักมีข้ออ้างในการเรียนเช่นไม่มีอุปกรณ์การ เรียนเช่น สมุด หนังสือ หรือ แบบฝึกหัด หรือ ลืมเอากลับบ้านไปด้วย
    แนวทางพัฒนา
    5. นักเรียนไม่เข้าเรียน 100 %เนื่องจากผู้ปกครองยังไม่มั่นในสถานการณ์ในปัจจุบัน ๒.นักเรียนจะติดมือถือเนื่องจากสถานการณ์โควิดจากเทอมที่ผ่านมาไม่ค่อยเรียน 
    6. นักเรียนไม่ส่งการบ้าน ชิ้นงานที่มอบหมายให้


แนวทางพัฒนา
1.    ครูใช้วิธีการ เข้าไปพูดคุย สร้างสัมพันธภาพกับนักเรียน เพื่อให้เด็กเกิดความ ไว้ใจ และ หากิจกรรมใหม่ๆ มาสอดแทรกเข้าใน บทเรียน เพื่อไม่ให้เด็ก รู้สึกเบื่อหน่ายและเด็กมีความรู้สึกว่าอยากจะมาเรียนกับเรา
2.    หากิจกรรมให้นักเรียนทำหรือเกมให้นักเรียนเล่นก่อนเข้าสู่บทเรียน
3.    ครูพยายามเรียกชื่อให้ตอบคำถามบ่อยๆเพื่อเป็นการกระตุ้นนักเรียน
4.    ให้นักเรียนทำใบงานในส่วนที่ทำได้ก่อน ส่วนไหนที่ไม่เข้าใจในการรับใบงาน ครั้งต่อไปค่อยนำมาถามคุณครู
5.    เพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อนที่อยู่บ้านใกล้กันทำงานด้วยกัน ให้คำปรึกษากัน
6.    ผู้สอนมุ่งเน้นการให้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งค้นคว้าที่หลากหลาย
7.    การสอนการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียน 1/2565 ของโรงเรียนอยู่ในรูปแบบ on-site ทางโรงเรียนได้ มีการวัดอุณหภูมิใส่ แมสล้างมือและจัดนักเรียนไม่ให้เกิน 20คน/ห้อง มีการจัดการสอนที่หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของระดับชั้น ช่วงเปิดเทอมนักเรียนมาเรียนตามปกติหลังจากนั้นมีโควิดสายพันธุ์ใหม่เข้ามาจึง ทำให้นักเรียนเปลี่ยนแปลง จัดการเรียนการสอนแบบ On Hand, On Site มีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
8.    ครูสร้างแรงจูงใจขึ้นอย่าง เช่นเกมเข้ามาใช้ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น 
9.    ครูอธิบายงานอย่างละเอียด และเข้าใจงานมากขึ้น
10.    ครูย่อยงานให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียน


หน้าที่นักศึกษาต้องปฏิบัติในปฏิบัติการสอน
1 ด้านการสอน
     วิชาที่สอน  ชั้นที่สอน  จำนวนชั่วโมงที่สอน 
    การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้   มีจำนวนกี่แผน    
    การสอนได้ใช้วิธีสอนแบบใดบ้าง มีสื่อ (นวัตกรรม) มีขั้นตอนการสอนแต่ละแบบอย่างไร 
2 ด้านการวิจัยในชั้นเรียน
        การปฏิบัติการสอน 2 : การวิจัยที่เป็นทางการ: ชื่อหัวข้อวิจัย  ความก้าวหน้าในการทำวิจัย 1) ทำเสร็จแล้ว 5 บท 2) ทำเสร็จแล้ว 3 บท หรือกำลังทำบทที่ 4 (แนบไฟล์ความก้าวหน้าในการทำวิจัย)
3 โครงการพัฒนา  ชื่อโครงการ  ความก้าวหน้าในการจัดทำโครงการพัฒนา
     1) โครงการที่ทำเสร็จแล้ว
     2) โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 สื่อ นวัตกรรม  ทำสื่อนวัตกรรมอะไร
         1) สื่อ นวัตกรรม ที่ทำเสร็จแล้ว
           2) สื่อ นวัตกรรม ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
               ถ้าทำเสร็จแล้ว รายงานผลการดำเนินการสร้าง สื่อนวัตกรรม
5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ชื่องาน จำนวน……ชั่วโมง

 

ศาสตร์การสอนที่ได้จากกิจกรรม การปฏิบัติการสอน

ตัวอย่าง เช่น
1.    กระบวนการสอนแบบต่างๆ   เช่น รูปแบบการสอนแบบแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
การจัดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติโรงเรียนบ้านหนองฮีม การจัดการเรียนโดยใช้ Mind Mapping แบบ กางปลา ในการสอนวิชาสุขศึกษา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
2.    แนวคิด ทฤษฎี ของ Active Learning
3.    การจัดการองค์ความรู้ (KM)
4.    Project Base , Problem Base
5.    การใช้สื่อ และเทคโนโลยี เช่นการใช้ Application Padlet, Kahoot,
6.    การจัดการเรียนรู้ โดยการใช้ห้องสมุดประกอบการสอน ส่งเสริมเจตคติต่อการใช้ห้องสมุดประกอบการสอน ของนักศึกษา โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา 
7.    การใช้ ทฤษฎีสอนต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative learning) เช่นการสอน จิกซอว์ (Jigsaw). แสตด (Student Teams Achievement Division: STAD). การแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม (Team Game Tournament หรือ TGT.)

 


 เนื้อหาย่อย

ไม่มีเนื้อหา

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม

สมัครเรียน  
045-319900 : 113