บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ทุกระดับชั้น ร่วมโครงการสวมใส่ผ้าไทยทุกวันเสาร์

ประกาศโดย มหาวิทยาลัยราชธานี


โครงการสวมใส่ผ้าไทยกิจกรรมในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการสวมใส่ผ้าไทย

โดยกำหนดให้นักศึกษาใส่ผ้าไทยมาเรียน

ทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมจัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อดำรงค์ไว้ด้วยรอยยิ้ม

      ปัจจุบันที่การพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัยมากขึ้นแฟชั่นเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มมีการน้าเข้ามาจากต่างประเทศมากมาย และผู้คนก็ปรับเปลี่ยนการแต่งกายให้ทันสมัยมากขึ้น

คนในวัยท้างานก็เช่นเดียวกัน ท้าให้ผ้าไทยไม่เป็นที่นิยมของวัยรุ่นและวัยท้างาน ดังนั้นเพื่อเป็นการจรรโลงศิลปวัฒนธรรมชาติไทย ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทย

และเพื่อให้คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจมีส่วนร่วมในการสืบสานมรดกแห่งความเป็นไทย จึงเห็นสมควรจัดโครงการสวมใส่ผ้าไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาในคณะได้ดำเนินกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมร่วมกัน

2.เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาสวมใส่ผ้าไทย

บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญชวน

นิสิต นักศึกษา ทุกระดับชั้น

ร่วมโครงการสวมใส่ผ้าไทยทุกวันเสาร์

มา ณที่นี้ครับ

 เนื้อหาย่อย

ไม่มีเนื้อหา

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม

สมัครเรียน  
045-319900 : 113