แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ เรื่อง การวิจัยกรณีศึกษา

ประกาศโดย มหาวิทยาลัยราชธานี


แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ เรื่อง การวิจัยกรณีศึกษา

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

การสร้างแนวปฏิบัติที่ดีสาหรับการนำความรู้ไปใช้ เรื่อง การวิจัยกรณีศึกษา  ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าการนำความรู้ ไปใช้ให้ได้ผลดีต้องมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนดังนี้ 

1. แนวนโยบายของบัณฑิตวิทยาลัย

      1.1 การวิจัยกรณีศึกษา เป็นการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนประเภทอย่างง่าย ไม่ต้องทำเป็นบท ๆ 5 บท แต่จัดทำในลักษณะรายงานการวิจัย ไม่เกิน 10 หน้า เป็นการทำวิจัยอย่างรวดเร็วเพื่อแก้ปัญหานักเรียนและพัฒนานักเรียนกลุ่มเป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด ถือเป็นแนวนโยบาย นักศึกษาทุกคนต้องมีความสามารถในการวิจัยกรณีศึกษา

      1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์จัดการเรียนรู้ให้นักศึกษามีความสามารถในเรื่อง การวิจัยกรณีศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนในการเรียนได้ตามศักยภาพ โดยมีวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 943601 การวิจัยด้านหลักสูตรและการสอนเฉพาะทางและ 942609 การปฏิบัติการสอน 1

      1.3 สนับสนุนให้อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำการวิจัยกรณีศึกษาแก่นักศึกษา

2. แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน

      2.1 อาจารย์ผู้สอนประจำวิชารายวิชา 943601 การวิจัยด้านหลักสูตรและการสอนเฉพาะทาง และ 942609 การปฏิบัติการสอน 1 จัดทำ มคอ.3/ มคอ.4 มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความสามารถในการวิจัยกรณีศึกษา

      2.2 อาจารย์ผู้สอนสอนนักศึกษาแบบเรียนรู้โดยการปฏิบัติทางการวิจัย (Research based Learning) ให้สามารถจัดทำการวิจัยกรณีศึกษาโดยให้นักศึกษาจัดทำเป็นงานเดี่ยวหรืองานกลุ่ม คนละหรือกลุ่มละ 1 เรื่อง

สำหรับนีการศึกษา 2564 มีจำนวน 1 รายวิชา ได้แก่ 942609 การปฏิบัติการสอน 1 มอบหมายงานให้นักศึกษาทำวิจัยกรณีศึกษาคนละ 1 เรื่อง ภายใต้การนิเทศติดตามอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ โดยขั้นตอนการวิจัย เป้นกระบวนการต่อเนื่อง ใช้วงจร PAOR ดังนี้    

1 การวางแผน (planning - P)

เป็นการกำหนดปัญหาการวิจัย วางแผนการแก้ปัญหาโดยใช้ศาสตร์การสอน ขั้นนี้ จะมีหัวข้อสำคัญ ได้แก่ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมุติฐานของการวิจัย (ถ้ามี) กรอบแนวคิดในการวิจัย ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย  ขอบเขตของการวิจัย (ประกอบด้วย ขอบเขตด้านเนื้อหา ประชากรและกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มเป้าหมาย ตัวแปรที่ศึกษา) นิยามศัพท์เฉพาะ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการวิจัย (กำหนดรายละเอียดประชากรและกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล)

2 การปฏิบัติ (Acting -A)

เป็นการดำเนินการต่อจากที่วางแผนไว้ ได้แก่ การสร้างและหาคุณภาพเครื่องที่ใช้ในการวิจัย การทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

3 การสังเกต (Observing -O) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลการวิจัย

4 การสะท้อนผล (Reflecting - R) เป็นการอภิปรายผล ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

       2.3 นักศึกษาจัดทำรายงานการวิจัย ไม่เกิน 10 หน้า ตามแบบและแนวทางที่กำหนดเพื่อนำเสนอในที่ประชุมสรุปบทเรียน (Reflecting) ในวิชาที่สอน และนักศึกษาทุกคนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำกิจกรรมตามที่มอบหมาย

      2.4 นักศึกษาทุกคนร่วมกิจกรรมการประเมินผลการนำเสนอผลงานการวิจัยกรณีศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน อาจารย์ผู้สอน ได้คัดเลือกงานวิจัยกรณีศึกษาดีเด่น อันดับที่ 1-3

      2.5 อาจารย์ผู้สอนสรุปผลการเรียนการวิจัยกรณีศึกษา นำเสนอจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาในที่ประชุมคณะกรรมการจัดการเรียนรู้

      2.6  ในปีการศึกษา 2565 เพิ่มอีก 1 ขั้นตอน มีคณะกรรมการประชุมวิชาการของคณะ จัดการประชุมวิชาการและใหนักศึกษาเสนองานวิชากรณีศึกษาร่วมกับงานวิจัยอื่น ๆเนื้อหาย่อย

ไม่มีเนื้อหา

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม

สมัครเรียน  
045-319900 : 113