แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

ประกาศโดย มหาวิทยาลัยราชธานี


แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

         การจัดการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ (Interaction Learning Through Action) ในสถานการณ์จริง เป็นการจัดการเรียนรู้ร่วมกันนอกห้องเรียนในโรงเรียนเครือข่ายโดยอาจารย์ นักศึกษา และครูในโรงเรียนเครือข่าย
โดยนักศึกษาที่มาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา จะเป็นครูที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาอยู่ก่อนแล้ว โดยเฉพาะนักศึกษาสาขาหลักสูตรและการสอน สาขาการศึกษาปฐมวัย มีความเข้าใจในปัญหาอันเกิดจากการจัดการเรียนรู้ในช่วงระบาดของโควิด-19 ให้กับนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ในชุมชนวิชาชีพครูในชนบทก็คือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างสื่อในการเรียนการสอน แนวทางปฏิบัติที่ดีจัดเป็นแผนภาพได้ดังนี้ จัดเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการแก่ชุมชนด้วย

 

 เนื้อหาย่อย

ไม่มีเนื้อหา

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม

สมัครเรียน  
045-319900 : 113