คู่มือการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตร

ประกาศโดย มหาวิทยาลัยราชธานี


คู่มือการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

        พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มาตรา 44 กำหนดให้ผู้ขอรับใบประกอบวิชาชีพครูจะต้องผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จึงกำหนดให้ผู้ประสงค์ขอรับใบประกอบวิชาชีพครูให้มีวิชาการปฏิบัติการสอน 1 และวิชาการปฏิบัติ การสอน 2 วิชาละ 1 ภาคการศึกษาตามลำดับ ภารกิจของงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนจะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ การจัดการเรียนการสอนกำกับดูแลการบริหารและดำเนินการวิชาการปฏิบัติการสอน1 และวิชาการปฏิบัติการสอน 2 มีหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินการสอน

ภารกิจของนักศึกษาในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
         นักศึกษาจะต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด โดย ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษาต่อเนื่องกันเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา โดยลงทะเบียนวิชาการปฏิบัติ การสอน 1 หนึ่งภาคการศึกษาและการปฏิบัติการสอน 2 หนึ่งภาคการศึกษา โดยนักศึกษาต้องปฏิบัติการสอนในวิชาเฉพาะอย่างน้อย 120 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาและปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากงานสอนอีก 120 ชั่วโมง ต่อ ภาคการศึกษา ครอบคลุมงานดังต่อไปนี้


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาย่อย 1 หัวข้อ

×
1 • คู่มือการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตร


Keywork:คู่มือการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตร,หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต,หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
2022-03-29 13:30:52

เนื้อหาย่อย

×
1 • คู่มือการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตร


Keywork:คู่มือการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตร,หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต,หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
2022-03-29 13:30:52

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม

สมัครเรียน  
045-319900 : 113