เอกสารประกอบงานวิจัย, วิทยานิพนธ์, สารนิพนธ์ (บัณฑิตศึกษา)

ประกาศโดย มหาวิทยาลัยราชธานี


คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2564

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี  UPDATE 28 / 08 / 2022
[SESSION:ADMINRTU-CONTENT]

คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชธานี พ.ศ. 2564 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนและจัดพิมพ์ 
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชธานี 

คู่มือนี้ได้รับการออกแบบให้ใช้ควบคู่กับเอกสารแม่แบบวิทยานิพนธ์ (Thesis templates) ที่ได้กำหนดขนาดตัวอักษร รูปแบบการเขียน
และรูปแบบการจัดวางข้อความอย่างถูกต้องไว้เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล Template ในรูปแบบ Word
และ Latex ไปใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


คู่มือการพิมพ์เอกสารงานวิจัน

ส่วนที่ 1 องค์ประกอบ / ส่วนประกอบ / วิทยานิพนธ์  / การค้นคว้าอิสระ / สารนิพนธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ปกนอกภาษาไทย
 ปกนอกภาษาอังกฤษ

      หน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์

 บทคัดย่อภาษาไทย
 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
 กิตติกรรมประกาศ     

     สารบัญ      
     สารบัญตาราง      
     สารบัญภาพ      
     การเสนอตารางและคำอธิบาย      

DOWNLOAD ZIP FILE ชุดที่ 1 


ส่วนที่ 2  อธิบายส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

           บทที่ 1 บทนำ
           บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
           บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
           บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
           บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

DOWNLOAD ZIP FILE ชุดที่ 2 


ส่วนที่ 3  อธิบายรายละเอียดของการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและรายการอ้างอิง โดยมีรายละเอียดดังนี้

  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ประวัติผู้วิจัย
  ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม

DOWNLOAD ZIP FILE ชุดที่ 3 


Download คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามหัวข้อด้านบน

DOWNLOAD ZIP FILE
ชุดที่ 1 

 

DOWNLOAD ZIP FILE
ชุดที่ 2 

 

DOWNLOAD ZIP FILE
ชุดที่ 3 

 


 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาย่อย 3 หัวข้อ

×
1 • รูปแบบเอกสารวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย ชุดที่ 1

รูปแบบเอกสารวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย [ชุดที่ 1]
ภายในประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

1. ปกสารนิพนธ์
2. หน้าอนุมัติ
3. บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
4. บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
5. กิตติกรรมประกาศ
6. สารบัญ
7. สารบัญตาราง
8. สารบัญภาพ

 


Keywork:Template, Research, Papers
2022-04-06 02:20:27
×
2 • ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม

ตัวอย่าง การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม


Keywork:วิทยานิพนธ์, สารนิพนธ์, การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
2022-04-06 02:17:08
×
3 • Template มีการปรับปรุง 28/08/2565

หมายเหตุ [Template มีการปรับปรุง ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 10:30 น.]
เนื่องด้วยเอกสารบทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีการปรับแก้ไขในส่วน เส้นขอบของตาราง โดยมีข้อกำหนดคือ ขีดเส้นทึบขนาด 1.5 พ. ดังภาพต่อไปนี้ 

จึงแจ้งเพื่อทราบ การปรับแก้ไขดังกล่าว


Keywork:
2022-08-28 13:17:50

เนื้อหาย่อย

×
1 • รูปแบบเอกสารวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย ชุดที่ 1

รูปแบบเอกสารวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย [ชุดที่ 1]
ภายในประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

1. ปกสารนิพนธ์
2. หน้าอนุมัติ
3. บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
4. บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
5. กิตติกรรมประกาศ
6. สารบัญ
7. สารบัญตาราง
8. สารบัญภาพ

 


Keywork:Template, Research, Papers
2022-04-06 02:20:27
×
2 • ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม

ตัวอย่าง การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม


Keywork:วิทยานิพนธ์, สารนิพนธ์, การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
2022-04-06 02:17:08
×
3 • Template มีการปรับปรุง 28/08/2565

หมายเหตุ [Template มีการปรับปรุง ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 10:30 น.]
เนื่องด้วยเอกสารบทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีการปรับแก้ไขในส่วน เส้นขอบของตาราง โดยมีข้อกำหนดคือ ขีดเส้นทึบขนาด 1.5 พ. ดังภาพต่อไปนี้ 

จึงแจ้งเพื่อทราบ การปรับแก้ไขดังกล่าว


Keywork:
2022-08-28 13:17:50

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม

สมัครเรียน  
045-319900 : 113