การจัดการความรู้

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี ®

 

คณะศึกษาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย
การบูรณาการการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
การสร้างแนวปฏิบัติที่ดีสาหรับการนำความรู้ไปใช้ เรื่อง การวิจัยกรณีศึกษา ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าการนำความรู้ ไปใช้ให้ได้ผลดีต้องมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนดังนี้

 

แบบบันทึกการนิเทศ Download คลิกที่นี้
ประกอบด้วย แบบคำขออนุมัติหัวข้อสารนิพนธ์, โครงร่างสารนิพนธ์
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชธานี 

 

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มาตรา 44

บริการวิชาการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี ®

ข้อมูลอื่นๆ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี ®